Regulamin imprezy

Regulamin imprezy p.n. „VI. VAG Wałbrzych 2020”

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zlotu odbywającego się w dniach 7-9.08.2020 r. na terenie Zalewu w Starych Bogaczowicach.
 2. Uczestnikiem zlotu staje się każdy, kto po uiszczeniu opłaty otrzyma opaskę identyfikacyjną. Opaskę należy nosić przez cały czas trwania imprezy. Osoby bez opasek będą traktowane jako widzowie.
 3. Opaska identyfikacyjna upoważnia właściciela do pełnego uczestnictwa w imprezie, w tym do pozostania na terenie zlotu przez całą dobę w zakresie uiszczonej opłaty, lecz nie dłużej niż od godz. 14:00 dn. 7.08.2020 r. do godz. 12:00 dn. 9.08.2020 r., a także do udziału w konkursach i atrakcjach przewidzianych przez organizatorów spotkania.
 4. Uczestnik zlotu wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub inne formy zapisu przebiegu imprezy z jego udziałem, a także wykorzystanie opracowanych materiałów w celach reklamowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej organizatora, a także w portalach społecznościowych. Utworzone materiały mogą także zostać wykorzystane w celach wyjaśnienia spraw dyskusyjnych związanych z przebiegiem imprezy, tudzież naruszeniami regulaminu spotkania.
 5. Obiekt, na terenie którego odbywać się będzie impreza jest terenem niepublicznym należącym do prywatnego przedsiębiorcy, w związku z czym całkowitą i bezwzględną władzę nad nim dzierżą organizatorzy.
 6. Za akceptację regulaminu przez uczestnika uważa się jego udział w imprezie.
 7. Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 14:00 dn. 7.08.2020 i trwa do godziny 12:00 dn. 9.08.2020.
 8. Wjazd na teren imprezy dla uczestników możliwy będzie w dniach :
  a) piątek w godzinach 14:00 – 20:00
  b) sobota w godzinach : 10:00 – 18:00
  Poza wyżej wskazanymi godzinami brama wjazdowa będzie bezwzględnie zamknięta. Osoby chcące opuścić lub wjechać na teren imprezy poza wskazanymi godzinami zobowiązane są do zgłoszenia tego organizatorom odpowiednio wcześniej. Punkt ten nie dotyczy służb porządkowych oraz obsługi zalewu.
 9. Koszt pobytu i udziału w zlocie wynosi 30,00 PLN (samochód + kierowca).
  Opłaty winny zostać uiszczone w sposób określony w wiadomości e-mail otrzymanej przez uczestnika w momencie rejestracji na wydarzenie.
  Opłaty będą także pobierane w formie gotówkowej na bramie wjazdowej.
  Kwota jest stała bez względu na długość pobytu.
  UWAGA! W przypadku gdy wszystkie rejestracje zostaną opłacone wjazd na imprezę w dniu spotkania może być niemożliwy dla osób, które nie dokonały wcześniejszej rejestracji z uwagi na brak miejsc!
 10. Koszt za każdego pasażera to 5,00 PLN bez względu na długość pobytu.
 11. Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia nie są brane pod uwagę przy opłacie za pasażerów, powyżej 13 roku życia opłata 5,00 PLN.
  UWAGA! Prosimy o zabranie legitymacji osób niepełnoletnich. W przypadku braku dokumentu pozwalającego na weryfikację wieku takiej osoby zostanie naliczona opłata jak za normalnego pasażera.
 12. Osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji uprasza się o umieszczenie wjazdówki otrzymanej w wiadomości e-mail w widocznym miejscu za przednią szybą. Brak wjazdówki uniemożliwi weryfikację uiszczenia opłaty, czego skutkiem będzie naliczenie opłaty na bramie wjazdowej.
 13. Opłata jest pokryciem kosztów poniesionych przez organizatorów celem zorganizowania spotkania.
 14. Uczestnictwo w konkursach i zawodach odbywających się w trakcie spotkania jest dobrowolne i na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.
 15. Zabrania się spożywania alkoholu w obrębie terenu, na którym odbywają się konkursy i zawody.
 16. Zabrania się uczestnictwa w konkursach i zawodach osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zawodach uczestnikowi bez podania przyczyny. W szczególnym wypadku odmowy może udzielić uczestnikowi, co do którego istnieje podejrzenie iż naruszył regulamin, natomiast ustalenie wspomnianego nie jest możliwe w trybie natychmiastowym z przyczyn niezależnych od organizatora.
 18. Pobyt osoby niepełnoletniej na terenie spotkania możliwy jest tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który bierze za nią pełną odpowiedzialność.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz pobytu ze zwierzętami.
 20. Na terenie spotkania obowiązuje :
  a) zakaz ruchu pojazdów w celach innych niż konkursowe,
  b) ograniczenie prędkości do 5km/h,
  c) zakaz jazdy w bagażniku, na dachu, w sposób inny niż przewidział producent pojazdu,
  d) zastosowanie mają także przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.
 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy i szkody powstałe w trakcie spotkania. W związku z klauzulą o „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego” wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC oraz AC za wszelkie powstałe szkody w mieniu przez pojazdy odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu.
 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub/i pozostawione bez nadzoru.
 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, odwołania imprezy bądź zmiany czasu wydarzenia bez podania przyczyny.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich wystawców, sponsorów oraz partnerów. Osoby trzecie nie mają prawa prowadzenia akcji reklamowych, wywieszania banerów, wystawiania winderów oraz innych materiałów reklamowych w trakcie spotkania bez uzyskania pisemnej zgody organizatorów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu osoba zostanie usunięta z terenu spotkania przez organizatorów, ochronę bądź służby porządkowe.
 25. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek masowych zbiórek pieniędzy bez uzyskania pisemnej zgody organizatora.
 26. Na terenie spotkania oraz przyległym obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.
 27. Zabrania się wjazdu na teren spotkania oraz poruszania się pojazdem po terenie spotkania osobom nietrzeźwym lub/i pod wpływem środków odurzających. W przypadku podejrzenia, że kierowca pojazdu może być nietrzeźwy lub/i pod wpływem w/w środków organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego powiadomienia policji. Badanie może zostać przeprowadzone także przez organizatora niehomologowanym alkomatem. Wynik takiego badania może być traktowany jako podstawa do dalszych czynności względem uczestnika.
 28. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie zlotu jakichkolwiek środków odurzających.
 29. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów.
 30. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu spotkania. Każdy uczestnik otrzyma na bramie wjazdowej worki na odpady w ilości dostosowanej do długości pobytu jak i ilości osób. Uprasza się o wyrzucenie śmieci do pojemników znajdujących się przy bramie wjazdowej. W przypadku otrzymania zbyt małej ilości worków zaleca się zgłoszenie do organizatora w celu otrzymania dodatkowego zapasu.
  W przypadku nie ustosunkowania się przez uczestnika do tego punktu regulaminu organizator ma prawo usunąć go z terenu zlotu.
 31. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie zostają pod wyłączną opinią organizatora.
 32. Organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu spotkania jeżeli ten:
  a) stwarza realne zagrożenie,
  b) łamie regulamin spotkania,
  c) swoim zachowaniem stwarza sytuacje problematyczne.
 33. Na teren zlotu wjechać mogą tylko i wyłącznie pojazdy grupy VAG. Dla wszelkich innych marek przygotowany został parking dla gości.
 34. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zlocie bez podania przyczyny.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania służb porządkowych w sytuacji, gdy uczestnik stwarza zagrożenie bądź poproszony o opuszczenie terenu zlotu nie stosuje się do wydanego polecenia. W sytuacji, gdy to nastąpi pojazd usuwany jest na koszt właściciela.
 36. Niszczenie mienia na terenie zlotu zgłaszane będzie bezpośrednio do służb porządkowych.
 37. Z uwagi na charakterystykę terenu, na którym odbywa się impreza organizator ma prawo wprowadzić bezwzględny czasowy zakaz palenia grilla w oparciu o ryzyko wystąpienia zagrożenia pożarowego. O zniesieniu zakazu organizator poinformuje uczestników drogą komunikacji werbalnej masowej.
 38. W przypadku usunięcia uczestnika imprezy z terenu zlotu przez organizatora koszty udziału w imprezie nie będą zwracane, natomiast uczestnik może zostać obciążony kosztami usunięcia poniesionymi przez organizatora (w tym odholowanie pojazdu).
 39. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie opłaty nie będą zwracane.
 40. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie podlegają pod bezpośrednią interpretację Kodeksu Cywilnego oraz organizatorów.

 

RODO :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Daniel Skrobacki (ul. 1 Maja 82/6, 58-370 Boguszów-Gorce, email daniel@vagwalbrzych.pl).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnego z prawem procesu rejestracji uczestników spotkania na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b,c.
3. Odbiorcą danych osobowych będą jedynie osoby upoważnione na podstawie umów zawartych z administratorem danych do wypełnienia zobowiązania świadczenia w ramach prowadzonej działalności.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu realizacji usługi i zaakceptowania niniejszego regulaminu.
5. Użytkownik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji, wykasowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie danych z serwisu oraz zapomnienia przez administratora. Dane niezbędne do działania zgodnego z innymi ustawami zostaną przeniesione do archiwum z ograniczonym dostępem i będą przechowywane w nim tylko na wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).
7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.
9. Przesyłając zapytanie na adres mailowy podany na stronie vagwalbrzych.pl, fb.com/vagwalbrzych lub korzystając z formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w przesłanej wiadomości w celu odpowiedzi, oraz zezwala na zachowanie przesłanych maili w skrzynce pocztowej administratora danych w celu zachowania ciągłości korespondencji i wykorzystania jej w późniejszym czasie.
10. Informujemy, że podczas imprezy rejestrowany jest obraz uczestników za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego. Biorąc udział w wydarzeniu użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku oraz osób z nim przebywających i przechowywanie go przez okres trwający do 90 dni (w zależności od ilości danych zapisywanych na dysku). Celem w/w rejestracji audiowizualnej jest zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia. Materiał utrwalony na nagraniach może również służyć za dowód w sprawach o ewentualne zniszczenie mienia, a wizerunek utrwalonych na nim osób przekazany organom ścigania lub użyty w sądzie.